Yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan eAgents Y-tunnus: 3157525-3 asiakkaalle toimittamaan palveluun. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuksen kohde

Sopimus koskee eAgents asiakkaalle toimittamaa ja tuottamaa palvelua, kuten ohjelmistokoodia tai sivustokokonaisuutta. eAgentsin palveluiden käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut, kuten web-hotelli, internet- tai matkapuhelinyhteydet eivät kuulu eAgentsin vastuun piiriin.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun tai hyväksyy eAgentsin antaman tarjouksen joko puhelimitse, tilauslomakkeella tai sähköpostitse.

4. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Sopimuksen katsotaan alkaneeksi tarjouksen hyväksymisestä ja päättyvän viimeisen laskun eräpäivään. Molemmilla osapuolilla on milloin tahansa oikeus purkaa sopimus perustelluin syin. eAgentsilla a on oikeus veloittaa kohtuulliset kustannukset purkamiseen mennessä tehdystä työstä.

5. Palvelun hinta, laskutus ja viivästyskorko

Asiakas maksaa eAgentsille palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa ja sovitun hinnoittelun mukaisesti. Yleisesti maksetaan yksi kolmasosa (1/3) tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, yksi kolmasosa kun kotisivut on julkaistu ja 1/3 kuukausi julkaisun jälkeen. Laskuun lisätään mahdollisesti tilatut lisätyöt, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen tarjoukseen.

eAgentsilla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli maksua ei ole suoritettu 14vrk huomautuksen jälkeen.

Viivästyskorko, sekä perintäkulut suoritetaan lain ja säädösten määrittämän suuruisina ja niiden määrittämällä tavalla.

6. Palvelun toimittaminen ja tuottaminen

eAgents sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan sovitun palvelun sovitun aikataulun mukaisesti.

eAgentsilla on oikeus käyttää palvelun toimittamiseen ja tuottamiseen alihankkijoita. eAgents on kuitenkin kokonaisvastuussa palvelun laadusta myös alihankkijoiden osalta.

Palvelun toimitus on hyväksytty, ellei asiakas reklamoi siitä joko sähköpostitse tai suullisesti 7 päivän sisällä julkaisusta. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta ja tuotannosta aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

7. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

eAgents voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista, joita ei ole mainittu alkuperäisessä sopimuksessa, veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

eAgentsilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä tiedottamatta etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista pakottavista syistä

Verkkotunnukset

eAgents rekisteröi tarvittaessa asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta – esim. Traficom (ent. Viestintävirasto). eAgents toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä ja verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. eAgents ei vastaa kolmansien osapuolien verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Web-hotellit

eAgents voi toimia Web-hotellien myynnissä erikseen ehdottamiensa yritysten alihankkijana. Tässä tapauksessa Web-hotelleista vastaavat yritykset vastaavat Web-hotellin toimittamisesta ja laskuttavat siitä suoraan asiakasta.

Mikäli asiakkaalle riittää eAgents tuottama kevyempi hosting-palvelu, hyväksyy asiakas sen ehdot erikseen.

9. Palvelun virheet, korvaukset ja hyvitykset

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Kaikki eAgentsin toimista johtuvat viat korjataan maksutta kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan omista toimista johtuvista korjauksista veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

eAgents ei vastaa mistään kolmansien osapuolien verkoissa tai – ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

eAgents ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on oltava yhteydessä eAgentsiin yhden työpäivän kuluessa sähköpostitse.

eAgents ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista virhetilainteista tai ongelmista, mukaanlukien sisällönhallintajärjestelmien (kuten WordPress) ja niiden lisäosien, teemojen ja laajennusten päivityksistä aiheutuneet virheet ja ongelmat. Näistä johtuneet korjaustoimenpiteet laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

10. Muut ehdot

Sopimus on eAgentsin ja asiakkaan välinen. Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Molemmat osapuolet vastaavat siitä, että heidän palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut tahot noudattavat näitä ehtoja. Konsultointipalveluissa käytetään KSE ehtoja.

Ellei erikseen ole sovittu, on eAgentsin tuottama ohjelmakoodi avointa ja sen käyttämiseen ja levitykseen pätevät avoimesta lähdekoodista tehdyt sopimukset. Lisätietoa avoimesta lähdekoodista löytyy mm. osoitteesta coss.fi/avoimuus/avoin-lahdekoodi/.

Käytettyjen kolmannen osapuolen ohjemistokirjastojen, lisäosien ja muun koodin (kuten WordPress ja sen lisäosat) kohdalla noudatetaan kunkin omia lisenssiehtoja, jotka on ilmoitettu kussakin tapauksessa lisenssin omistajan tai luovuttajan toimesta joko ohjelmakoodissa tai erillisessä dokumentissä tapauskohtaisesti.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Vaasan käräjäoikeus.