Laskutuskäytäntömme on sähköpostilasku.

Yleistä

Näitä tilausehtoja (jäljempänä ”Tilausehdot”) sovelletaan eAgents:n (jäljempänä ”Yhtiö”) tuottamien palveluiden ja tuotteiden tilauksiin. ”Tilaajalla” tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa tilauksen tehnyttä yritystä tai yksityishenkilöä. Tilaajan on oltava vähintään 18-vuoden ikäinen tai hänellä on oltava holhoojan suostumus. Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja. Tekemällä tilauksen, Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilaus- ja käyttöehtoja.

Tilausvaihtoehdot ja tilauksen kesto

Tilaus voi verkkosivua, sisällöntuotantoa, ylläpitopalvelua tai mitä vain muuta Tilaajan tilaamaa eAgents:n tuottamaa palvelua. Tilaus voi olla muodoltaan jatkuva tilaus (kuten ylläpitopalvelu), tai tilaus voi koskea ainoastaan yhtä palvelua (kuten verkkosivu). Tilausmuoto ilmoitetaan aina tilauksen yhteydessä. Tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus. Tilaus alkaa heti (verkkosivujen luonti) ja ylläpitopalvelun laskutusjakso alkaa kotisivujen julkaisusta. Tilaukset ovat voimassa tilausmuodon mukaisesti. eAgents ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä ylivoimaisen esteen aiheuttamasta viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Jatkuva tilaus uudistuu automaattisesti kulloinkin voimassaolevaan tilaushintaan, niin kauan, kunnes Tilaaja irtisanoo tilauksen. Seuraavan tilausjakson hinta on enintään voimassa olevan hinnaston mukainen hinta vastaavalle tilauspituudelle kuin ensimmäinen tilausjakso. Tilausjakso on 12 kuukautta (tilausjakso koskee kotisivujen ylläpitopalvelua).

Tilausten peruuttaminen ja irtisanominen

Peruuttaminen

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus ennen tilauksen toimittamisen aloittamista (kotisivujen luonti). Peruuttamisilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja se tulee tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruuttamisoikeus ei koske maksullisia verkkopalveluita, joiden käyttö alkaa heti. Tilauksen peruuttamisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse.

Irtisanominen

Voimassaolevan jatkuvan tilauksen voi irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla voimassa oleva 12kk tilausjakso kuitenkin laskutetaan loppuun. Tilaus voi päättyä aikaisintaan ensimmäisen tilausjakson lopussa. Jos jatkuva tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson, voimassa oleva tilausjakso laskutetaan loppuun. Palautuksen edellytyksenä on, että palautettava summa ylittää viisi (5) euroa ja asiakas on toimittanut tarvittavat pankkiyhteystiedot. Tilauksen irtisanomisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse, kirjeitse. 

Maksaminen

Tilaaja on velvollinen maksamaan tilauksensa tilauksen yhteydessä määritellyllä tavalla (lasku). Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. eAgents:lla on oikeus periä huomautusmaksu maksukehotuksen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. eAgents:lla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

eAgents:lla on oikeus estää asiakkaan pääsy digi- tai verkkopalveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. eAgents:lla on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

Tilausvahvistus

Uuden tilauksen ensimmäinen lasku on samalla tilausvahvistus. Verkon kautta tehdyistä Tilauksista lähetetään Tilaajalle paluuviestinä yhteenveto tilauksesta sähköpostitse, jos sähköpostiosoite on annettu tilauksen yhteydessä.

Tilausehtojen ja tilaushintojen muuttaminen

eAgents pidättää oikeuden muuttaa näitä Tilausehtoja ja -hintoja. Muutokset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia ellei toisin ilmoiteta.

Digi- ja verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan eAgents:n palveluihin, myös verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia eAgents:n ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla verkkosivujen julkaisut tai niihin liittyvät palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin eAgents:n ylläpitämiin palveluihin. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä asiakas) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua, edellyttipä palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

2. Palvelun sisältö

eAgents vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. eAgents ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. eAgents kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. eAgents:lla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista. eAgents ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee eAgents:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. eAgents ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. eAgents vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

3. Palvelun käytettävyys

eAgents tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. eAgents ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. eAgents ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. eAgents:lla on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. eAgents rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen palvelun käyttö estyy muista kuin asiakkaasta johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää eAgents palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että asiakas reklamoi toimintahäiriöstä eAgents:ta, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta eAgents on ilmoittanut asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta ei asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

4. Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat eAgents:lla tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

5. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua. Oikeus käyttää maksullista palvelua lakkaa asiakkaan päätettyä tilauksen. Asiakas on tietoinen, että vaikka eAgents:n palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakas ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita). Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. eAgents:lla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. eAgents:lla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

6. Henkilötiedot

Asiakkaan tulee antaa eAgents:lle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista eAgents:lle. eAgents:lla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti tietosuojaselosteessa (www.eagents.net/tietosuojaseloste) tarkemmin kuvatuin tavoin. Asiakkaan tiedot tallennetaan eAgents:n asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. eAgents:llä on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

7. Tietoturva

Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. eAgents säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. eAgents järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. eAgents ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

8. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

9. Palvelusta perittävät hinnat

eAgents:n tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. eAgents voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

10. Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

Asiakas antaa eAgents:lle oikeuden julkaista eAgents:n palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. eAgents ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. Asiakas vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se eAgents:lle julkaistavaksi. eAgents:llä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista asiakkaan lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Asiakas vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. eAgents ei sitoudu säilyttämään asiakkaan palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

11. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan eAgents:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. eAgents ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa eAgents:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. eAgents ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

13. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin eAgents:n ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. eAgents on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

14. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman eAgents:n kirjallista suostumusta. eAgents:llä on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus.

15. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne eAgents:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

16. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Hyödyllisiä linkkejä

© 2022 eAgents